Наставници и сарадници Факултета учествују као истраживачи на већем броју националних, регионалних и међународних пројеката.

Пројекти које финансира ресорно министарство

Факултет од 2020. године реализује пројекат Утицај Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода на владавину права у Словенији и Србији (Influence of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on the rule of law in Slovenia and Serbia). Ово је пројекат који у оквиру билатералне сарадње Факултет остварује са Европским правним факултетом Универзитета Нова Универза из Љубљане. Руководилац пројекта за Србију је проф. др Виолета Беширевић, а пројектни тим ПФУУБ чине још проф. др Татјана Папић, проф. др Јелена Јеринић, доц. др Алекса Радоњић, Борис Топић, студент докторских студија на Факултету и Урош Сиљановић, студент докторских студија на Факултету. Пројекат се бави имплементацијом Европске конвенције о људским правима и основним слободама у правним системима Словеније и Србије, са становишта људских права као предуслова заштите владавине права.

Међу основним пројектима које је подржало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, наставници и сарадници Факултета били су укључени и у следеће пројекте које су координирале друге научноистраживачке организације:

 • Унапређење конкурентности у процесу приступања Европској унији (ОИ пројекат бр. 47028), који је координирао Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА), а на њему су учествовале проф. Виолета Беширевић и проф. Соња Бунчић.
 • Истраживање Осмишљавање доктрине политичког питања: случај Косова, Института друштвених наука на коме је била ангажована проф. Виолета Беширевић;
 • Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућности социјалне интервенције (ОИ пројекат бр. 47011), носилац: Институт за криминолошка и социолошка истраживања, учествовала Слађана Јовановић;
 • Српско и европско право – упоређивање и усаглашавање (ОИ пројекат бр. 179031), носилац: Институт за упоредно право, учествовале проф. др Наташа Мрвић, као руководилац пројекта и доц. др Катарина Јовичић;
 • Традиција, иновација и идентитет у византијском свету (ОИ пројекат бр. 177032), носилац: Византолошки институт САНУ, у који је била укључена доц. др Тамара Матовић.

Међународни пројекти

Наставници Факултета учествују у два COST пројекта који су и даље у току:

 • COST Action 18123:  The Pan-European Family Support Research Network: A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach (2018-2023). Пројекат успоставља мрежу истраживача за подршку породици из преко 20 земаља, која уважава заједничке циљеве држава у погледу подршке породици и развоја политика родитељства, али препознаје и културолошке специфичности, као и посебности породичног контекста. Основни циљеви пројекта превашодно се везују за координацију релевантних истраживања, као и за јачање капацитета постојећих система подршке породици. Пројекат координира Универзитет у Севиљи (Шпанија), а у њему учестују проф. др Јелена Арсић, као руководилац за Србију и проф. др Јелена Јеринић, као заменица руководиоца за Србију.
 • COST Action CA19143: Global Digital Human Rights Network (2020-2024). Проф. др Виолета Беширевић, руководилац за Србију, именована је у Управни одбор који управља пројектом, а проф. др Јелена Симић, за њеног заменика. За чланове пројектног тима ПФУУБ предложени су проф. др Татјана Папић, проф. др Марко Божић и асистент Никола Ковачевић, докторанд Факултета. Глобална мрежа за дигитална људска права има за циљ да на систематски начин истражи теоријске и практичне проблеме везане за заштиту људских права у online контексту.

Научни пројекти Факултета

Научноистраживачке активности наставници и сарадници Факултета остварују и у склопу интерних научних пројеката чији је носилац Факултет. У току 2019. и 2020. године реализована су три таква пројекта:

 • Упоредноправна традиција – могућности и перспективе (2019-2020) на коме су учествовали наставници Факултета, наставници других високошколских установа и истраживачи из научноистраживачких организација, а њиме су руководили доц. др Тамара Матовић и проф. др Марко Божић. У оквиру пројекта организовано је саветовање и објављен зборник радова из области историје права, романистике, византологије и медиевистике, NOMOPHYLAX, приређен као Фестсчрифт поводом одласка у пензију проф. Срђана Шаркића.
 • Заштита колективних интереса потрошача у српском и упоредном праву (2019-2020), чији је руководилац била проф. др Катарина Иванчевић, а учествовало још шест наставника, у својству чланова пројектног тима: проф. др Наташа Мрвић Петровић, проф. др Слађана Јовановић, проф. др Јелена Јеринић, проф. др Јелена Симић, доц. др Катарина Јовичић, доц. др Алекса Радоњић и доц. др Слободан Вукадиновић. Циљ пројекат био је истраживање функционисања постојећег система заштите колективног интереса потрошача и испитивања инструмената заштите колективног интереса у правном систему Републике Србије. Налази истраживања представљени су на међународном научном скупу организованом у октобру 2020. године, а почетком 2021. године објављен је зборник радова.
 • Својинско право – промене у 21. веку (2019-2021). Циљ пројекта је био да укаже на трансформацију својинског права у 21. веку и начине прилагођавања правне регулативе тим променама. Прелиминарни резултати пројекта били су представљени на међународном научном скупу, одржаном у октобру 2020. године, уз учешће истраживача из иностранства и из Републике Србије. Руководиоци пројекта су проф. др Јелена Симић и доц. др Алекса Радоњић.

Други пројекти

У реализацији научноистраживачких активности, Факултет сарађује и са органима јавне власти у Републици Србији, међународним организацијама и организацијама цивилног друштва. Наставници Факултета често су учесници истраживачких и стручних пројеката које спроводе и финансирају ове организације. Неки од таквих пројеката који су реализовани у претходном периоду су:

 • Providing effective support to the members of the most discriminated groups and their organizations (2016-2020), који је финансиран из средстава Европске уније и бавио се јачањем развоја праведног и инклузивног демократског друштва заснованог на основним европским вредностима обезбеђивањем ефикаснијег учешћа организација цивилног сектора Србије у процесима доношења одлука и стварања подржавајућег правног окружења за пружање помоћи у односу на дискриминисане групе. На овом пројекту учествовали су проф. Саша Гајин као руководилац пројекта и проф. Јелена Симић као истраживач.
 • Пројекат Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе: реформа локалне самоуправе (2016-2019) који подржава Швајцарска агенција за развој, на коме су учествовали проф. Богољуб Милосављевић и проф. Јелена Јеринић.
 • Пројекти Зелена транспарентност јавних набавки у здравству (корисници: удружење Правни скенер и Фонд за отворено друштво) и Promoting Governmental Accountability Using Evidence from Sample-Based Monitoring of Healthcare Centers (корисници: удружење Правни скенер и National Democratic Institute for International Affairs) на којима је као истраживач ангажована проф. Јелена Симић.
 • Анализа закона и подзаконских аката Републике Србије и прописа Европске уније у области управљања отпадом, са посебним освртом на обавезе локалне самоуправе, односно града Новог Сада, финансиран на основу Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката из програма из области заштите животне средине на територији града Новог Сада за 2020. годину. Циљ Пројекта био је анализа и утврђивање резултата досадашње примене прописа и имплементације истих у постојећем градском систему управљања отпадом. На реализацији пројекта учествовали су: проф. Небојша Шаркић, проф. Соња Бунчић, проф. Милена Трговчевић Прокић и проф. Марио Лукиновић. Налази истраживања објављени су у монографији почетком 2021. године.