Акредитација самосталне високошколске установе

Универзитет Унион испунио је стандарде за акредитацију високошколске установе прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма. Уверење о акредитацији високошколске установе издала је Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије 24.03.2017. године под бројем 612-00-01012/2016-06.


Акредитација високошколске установе

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu ispunio je standarde za akreditaciju visokoškolske ustanove propisane Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove izdalo je Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije 05.07.2021. godine pod brojem 612-00-00103/6/2020-03.


Акредитација студијског програма Основних академских студија (ОАС) Права

Правни факултет Универзитета Унион у Београду испунио је стандарде за акредитацију студијског програма Основних академских студија (ОАС) Права прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма. Уверење о акредитацији студијског програма издало је Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије 05.07.2021. године под бројем 612-00-00104/6/2020-03.


Акредитација студијског програма Мастер академских студија (МАС) Права

Правни факултет Универзитета Унион у Београду испунио је стандарде за акредитацију студијског програма Мастер академских студија (МАС) Права прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма. Уверење о акредитацији студијског програма издало је Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије 19.05.2021. године под бројем 612-00-00286/5/2020-03.


Акредитација студијског програма Докторских академских студија (ДАС) Права

Правни факултет Универзитета Унион у Београду испунио је стандарде за акредитацију студијског програма Докторских академских студија (ДАС) Права прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма. Уверење о акредитацији студијског програма издало је Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије 19.05.2021. године под бројем 612-00-00287/5/2020-03.


Акредитација Правног факултета Универзитета Унион у Београду за обављање научноистраживачке делатности

Правни факултет Универзитета Унион у Београду испунио је све услове за обављање научноистраживачке делатности прописане Правилником о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности. Одлуку о акредитацији за обављање научноистраживачког рада издао је Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 12.09.2017. године под бројем 660-01-00007/16.


Акредитација Правног факултета Универзитета Унион у Београду за реализацију кратког програма студија Извршно право

Правни факултет Универзитета Унион у Београду испунио је све стандарде за реализацију кратког програма студија Извршно право прописане Правилником о организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења евиденција за кратке програме студија. Решење о евидентирању Кратког програма студија Извршно право донео је Национални савет за високо образовање Републике Србије 16.04.2021. године под бројем 612-00-00071/12/2021-06.